دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7705463


7705463 شماره دانشجو
رضوان نام
امیر نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1377 سال ورود
1381/6/27 تاریخ فارغ التحصیلی