دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7705453


7705453 شماره دانشجو
سید میثم نام
ال داود نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1377 سال ورود
1383/2/22 تاریخ فارغ التحصیلی