دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7705423


7705423 شماره دانشجو
پوریا نام
ارزانی بیرگانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1377 سال ورود
1382/8/14 تاریخ فارغ التحصیلی