دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7604613


7604613 شماره دانشجو
بهروز نام
ژقار نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1376 سال ورود
1382/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی