دانش آموختگان دانشکده مهندسی نقشه برداری ورودی سال 1380

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد طوسی میثم 8008544
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری دکتری تخصیصی فلاحی غلامرضا 8009756
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد قراخانی جعفر 8007584
1380 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد قربانعلی علی 8008554
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد گلی مهدی 8007604
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد محمدی حسین 8008604
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد مختارزاده مهدی 8007654
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد هاشمیان رهقی محبوبه سادات 8007664
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصیصی هلالی حسین 8009926
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد واحد کیا فرهاد 8007614

قبلی 1 2 3 بعدی