دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد باقری درگاه داود 8806874
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بحرینی آرام 8806804
1388 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد بصیری امیرحسین 8806584
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بهرمانی محسن 8806534
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد بهزادی زهرا 8806434
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی بوستان فرد پریسا 8816623
1388 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد بکائی حسینی میترا 8806144
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی بی باک بیژن 8813423
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد بیکی فیروزجائی اشکان 8806944
1388 مدیریت MBA کارشناسی ارشد پارساپور الهام 8806954

قبلی 1 2 3 4 ... 18 بعدی