دانش آموختگان دانشکده مهندسی صنایع ورودی سال 1388

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد اسکندری حیدر 8806114
1388 مهندسی صنایع دکتری تخصیصی اعتباری فرهاد 8820056
1388 مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد امام سیده سپیده 8806554
1388 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی انصاری فر جواد 8813943
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد ایزدی داود 8806214
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی ایزدی سمانه 8813663
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بابائی سعید آبادی بهنام 8806824
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بابائی کلیجی نیما 8806274
1388 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد باقری فاطمه 8806774
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی باقری صدری 8819733

قبلی 1 2 3 ... 18 بعدی