دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد منصوری امین آباد فرنگیس 8505584
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد مهراذر مهرداد 8505734
1385 شیمی کاربردی کارشناسی موسوی سیده هانیه 8511363
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد مولانی فرزاد 8505694
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد میرزائی گرکانی طیبه 8505784
1385 شیمی کاربردی کارشناسی نصراله تباربائی راضیه 8511643
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد نوروزی لیلا 8506054
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد نوری سمیه 8506064
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد نویدی مژگان 8506094
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک دکتری تخصیصی وزیری راحله 8513936

قبلی 1 ... 6 7 8 بعدی