دانش آموختگان دانشکده شیمی ورودی سال 1385

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 شیمی کاربردی کارشناسی گرامی نرگس 8510763
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد لطفی بابارودی مینو 8505014
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد محجوب محمد 8505084
1385 شیمی کاربردی کارشناسی محمدخانی خوری نرگس 8510983
1385 شیمی کاربردی کارشناسی محمدعلی پورفردکاسین فاطمه 8510993
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد مرادی مونا 8505334
1385 شیمی کاربردی کارشناسی مرجانی نجمه 8511113
1385 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد مصطفوی سیدمجتبی 8505404
1385 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد معین پور زهره 8505494
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد ملازاده مرجان 8505534

قبلی 1 ... 5 6 7 8 بعدی