دانش آموختگان دانشکده فیزیک ورودی سال 1382

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد مهدیان رضا 8209374
1382 فیزیک کارشناسی نجابت علی اصغر 8206133
1382 فیزیک کارشناسی نجفی جواد 8206103
1382 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد نوروزیان علم شهاب 8209384
1382 فیزیک کارشناسی واحدی میرکوحاجی زهرا 8206113
1382 فیزیک گرایش هسته ای گداخت کارشناسی ارشد واشقانی فراهانی سهیل 8209464
1382 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد وزیری سام 8209394
1382 فیزیک کارشناسی کریمی ملیکا 8206043
1382 فیزیک کارشناسی کریمی شیرازی حمید 8206053
1382 فیزیک کارشناسی یعقوبی محمد 8206123

قبلی 1 ... 3 4 5