پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8905214


8905214 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارزیابی خسارت وارده به محصول برنج ناشی از خشکسالی با استفاده از سنجش از دور و GIS عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی