پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8904904


8904904 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
ارزیابی و پیاده سازی یک سرویس مکانی بر اساس فناوری رایانش ابری (مطالعه موردی:سرویس مسیر یابی بهینه) عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی