پروژه مقطع کارشناسی ارشد

8904594


8904594 شماره دانشجو
-------- -------- نام و نام خانوادگی استاد راهنما
استفاده از اطلاعات مجاورت در پس پردازش نتایج طبقه بندی نظارت شده ی تصاویر ماهواره ای با تاکید بر توپولوژی فازی عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی