پروژه مقطع کارشناسی ارشد

7808284


7808284 شماره دانشجو
ت ن نام و نام خانوادگی استاد راهنما
آنالیز مدل پایه تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی اراضی کشاورزی) عنوان پروژه
اطلاعات تحصیلی