دانش آموخته ی مقطع دکتری تخصیصی

8309826


8309826 شماره دانشجو
مهدی نام
مختارزاده نام خانوادگی
آقا جنسیت
دکتری تخصیصی مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری رشته تحصیلی
فتوگرامتری گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1383 سال ورود
1387/3/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه