دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی صنایع کارشناسی ژاله چیان محمد 8910203
1381 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد ژاله دوست هانی 8108454
1375 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد ژاله رجبی فرهاد 7505244
1384 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ژاله رخی مهدی 8412424
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ژقار بهروز 7604613
1383 مهندسی هوافضا کارشناسی ژیان پگاه 8304753
1364 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ژیان سیداحمدی افشین 6408483