'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ژ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی صنایع کارشناسی 8910203 محمد ژاله چیان
مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد 8108454 هانی ژاله دوست
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 7505244 فرهاد ژاله رجبی
مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد 8412424 مهدی ژاله رخی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 7604613 بهروز ژقار
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6408483 افشین ژیان سیداحمدی