دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 ریاضی کاربردی کارشناسی ضابطیان محمد 7303933
1382 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد ضامن محمد 8211054
1387 مهندسی مکانیک دکتری تخصیصی ضامن محمد 8700666
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی ضامنی امیرحمزه 8206453
1373 مهندسی عمران - آب کارشناسی ضاهرپور جمال 7301483
1378 مهندسی عمران - آب کارشناسی ارشد ضاهرپور جمال 7807874
1369 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی ضرابی مرتضی 6906653
1383 ریاضی کاربردی کارشناسی ضرابی محمدمهدی 8303783
1381 فیزیک کارشناسی ضرابی نیا نازیلا 8105293
1362 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ضرابیان روبرت 6205263

1 2 3 ... 8 بعدی