دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1373 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ذاکر علی 7300653
1385 مهندسی مکانیک کارشناسی ذاکر امیر 8508393
1385 شیمی کاربردی کارشناسی ذاکر زینب 8508403
1387 مهندسی هوافضا کارشناسی ذاکر اشکان 8700943
1387 مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد ذاکر کاوه 8702694
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد ذاکرشهرک مهرداد 9009904
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ذاکرعباسعلی محمدعلی 6904383
1364 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد ذاکری عباس فاضل 6410264
1383 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد ذاکری حسینعلی 8308024
1385 ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد ذاکری نیلوفر 8502314

1 2 3 ... 10 بعدی