'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ذ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
شیمی کاربردی کارشناسی 8508403 زینب ذاکر
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 7300653 علی ذاکر
مهندسی مکانیک کارشناسی 8508393 امیر ذاکر
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد 8702694 کاوه ذاکر
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد 9009904 مهرداد ذاکرشهرک
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 6904383 محمدعلی ذاکرعباسعلی
ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد 8502314 نیلوفر ذاکری
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد 6410264 عباس فاضل ذاکری
مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد 8308024 حسینعلی ذاکری
مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد 9003684 فاطمه ذاکری

1 2 3 ... 9 بعدی