دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ظاهرتر آناهیتا 9124083
1369 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ظاهرفعله مجید 6901853
1387 مهندسی هوافضا کارشناسی ظاهری حمیدرضا 8700623
1373 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ظرف چی شیرازی بردیا 7302573
1378 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ظرفچی شیرازی بردیا 7808674
1379 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ظروفی سیاوش 7902293
1379 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ظریف خلیلی یزدانی علیرضا 7904383
1387 مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز کارشناسی ارشد ظریف زاده علی 8701884
1386 مهندسی برق دکتری تخصیصی ظریف لولوئی آزاده 8609666
1389 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد ظریف کار علی 8901984

1 2 3 ... 4 بعدی