'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ظ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6901853 مجید ظاهرفعله
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 7302573 بردیا ظرف چی شیرازی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 7808674 بردیا ظرفچی شیرازی
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 7902293 سیاوش ظروفی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 7904383 علیرضا ظریف خلیلی یزدانی
مهندسی برق دکتری تخصصی 8609666 آزاده ظریف لولوئی
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد 8901984 علی ظریف کار
فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد 8603274 نیلوفر ظریفی
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 8607893 سارا ظریفی
مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی کارشناسی ارشد 9105984 سارا ظریفی

1 2 3 ... 4 بعدی