دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد زائری مریم 9306194
1390 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد زابلستانی یاسر 9016714
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی زابلی سعید 6504013
1372 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی زابلی عباسعلی 7200563
1372 مهندسی عمران - آب کارشناسی زابلی محمدرضا 7201443
1389 مهندسی عمران - عمران کارشناسی زاج فروش پدرام 8910083
1390 مهندسی برق - کنترل کارشناسی زاجکانی محمدامین 9012913
1375 مهندسی عمران - آب کارشناسی زاخری حمیده 7502113
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی زادبود امینه 8206313
1388 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی زادتوت آغاج پیام 8811053

1 2 3 ... 45 بعدی