دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ی گان گی اسماعیل 6505073
1371 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی یاحسینی موسوی فاطمه 7102303
1365 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی یاحقی عفت 6505063
1386 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد یادگار میثم 8600444
1393 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد یادگار نسیم 9311424
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی یادگاری حامد 7605373
1377 فیزیک کارشناسی یادگاری مصطفی 7705763
1384 شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد یادگاری حسین 8403164
1387 شیمی گرایش شیمی تجزیه دکتری تخصیصی یادگاری حسین 8700416
1391 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد یادگاری ضیاءالدین 9110274

1 2 3 ... 36 بعدی