'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ی


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6505073 اسماعیل ی گان گی
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 7102303 فاطمه یاحسینی موسوی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6505063 عفت یاحقی
مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد 8600444 میثم یادگار
شیمی گرایش شیمی تجزیه دکتری تخصصی 8700416 حسین یادگاری
شیمی گرایش شیمی تجزیه کارشناسی ارشد 8403164 حسین یادگاری
فیزیک کارشناسی 7705763 مصطفی یادگاری
مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد 9220164 مهدی یادگاری
مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد 9110274 ضیاءالدین یادگاری
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 7605373 حامد یادگاری

1 2 3 ... 32 بعدی