دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1379 فیزیک کارشناسی واثق داود 7906073
1380 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد واثق نسترن 8007224
1383 مهندسی برق - کنترل دکتری تخصیصی واثق نسترن 8309536
1390 مهندسی مواد-متالورژی صنعتی کارشناسی واثق آذین 9016163
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی واثقی نوشین 8002353
1384 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد واثقی نوشین 8412384
1378 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی واحد شهرام 7804733
1393 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی/آموزش محور کارشناسی ارشد واحد امیرحسین 9316844
1380 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد واحد کیا فرهاد 8007614
1365 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی واحدی مصطفی 6507083

1 2 3 ... 33 بعدی