'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'و


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
فیزیک کارشناسی 7906073 داود واثق
مهندسی برق - کنترل دکتری تخصصی 8309536 نسترن واثق
مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد 8007224 نسترن واثق
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 8002353 نوشین واثقی
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد 8412384 نوشین واثقی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 7804733 شهرام واحد
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 7804073 فرشاد واحد پور
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد 8007614 فرهاد واحد کیا
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد 9207654 مژگان واحدی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 7802573 احسان واحدی

1 2 3 ... 30 بعدی