دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1366 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی ثابت محمد 6606263
1389 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد ثابت سیدمحمدمهدی 8903354
1395 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری/آموزش محور کارشناسی ارشد ثابت بیتا 9513324
1368 شیمی کاربردی کارشناسی ثابت حاجیونی محمد 6800253
1364 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ثابت قدم فریدون 6409903
1375 مهندسی برق - قدرت کارشناسی ثابت قدم سیدمحمود 7500473
1381 شیمی کاربردی کارشناسی ثابت قدم بهنوش 8104883
1385 ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ثابت قدم فاطمه زهرا 8501354
1387 ریاضی محض دکتری تخصیصی ثابت قدم فاطمه زهرا 8700156
1374 مهندسی عمران - آب کارشناسی ثابتی محمد 7401513

1 2 3 ... 4 بعدی