دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد طائی حجت 8601254
1388 مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل دکتری تخصیصی طائی حجت 8807926
1389 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد طائی امید 8907234
1392 مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد طاحونی اسداله 9204354
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی طارمی فاطمه 8814673
1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی طارمیان سینا 8513443
1391 فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد طارمیان فهیمه 9105824
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی طاری حسن 8813573
1380 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد طاری بخش مرتضی 8007384
1388 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد طاری بخش میلاد 8801014

1 2 3 ... 39 بعدی