'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ط


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8907234 امید طائی
مهندسی عمران - محیط زیست/آموزش محور کارشناسی ارشد 9204354 اسداله طاحونی
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 7703923 محسن طارقی
مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی 8814673 فاطمه طارمی
فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد 9105824 فهیمه طارمیان
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 8513443 سینا طارمیان
مهندسی مکانیک کارشناسی 8813573 حسن طاری
مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد 8007384 مرتضی طاری بخش
مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد 8801014 میلاد طاری بخش
شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد 8402964 امنه طاطار

1 2 3 ... 33 بعدی