دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1378 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی شیری مهدی 7805153
1392 ریاضی کاربردی/آموزش محور کارشناسی ارشد شیری اسبفروشانی فهیمه 9209914
1393 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد شیری چیان مهدی 9324214
1394 مهندسی شیمی-طراحی فرآیند کارشناسی ارشد شیری چیان محسن 9407374
1389 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی شیری چیان مهدی 8910873
1375 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی شیری سده مصطفی 7503073
1391 مهندسی فناوری اطلاعات(IT)_ مدیریت سیستمهای اطلاعات کارشناسی ارشد شیری کوزه تیر منا 9105464
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد شیریان حسین آبادی علی 9307194
1390 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی شیرین شهاب الدین 9013583
1383 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد شیرین مقداد 8307274

قبلی 1 ... 109 110 111 112 بعدی