دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1382 شیمی کاربردی کارشناسی شیرزاده مهدی 8205513
1393 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد شیرزاده سمسار سارا 9326044
1389 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد شیرزاده گشت رودخانی احمد 8900894
1387 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد شیرزادی ابراهیم 8706214
1385 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد شیرزادی احسان 8503314
1393 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور کارشناسی ارشد شیرزادی مجتبی 9314474
1390 مهندسی هوافضا کارشناسی شیرزادی صبا 9013573
1384 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد شیرزادی محمدرضا 8403304
1379 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد شیرزادی کامبیز 7909344
1385 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد شیرزادی بابکان علی 8503324

قبلی 1 ... 109 110 111 ... 116 بعدی