دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد شائیان محسن 8907134
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد شاپوری فاطمه 8806134
1388 مهندسی هوافضا کارشناسی شاخصی محمد جواد 8821433
1376 مهندسی عمران - آب کارشناسی شاد نوید 7602873
1380 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد شاد روزبه 8008574
1383 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصیصی شاد روزبه 8309886
1388 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد شاد سیدمهدی 8804804
1388 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد شاد زهرا 8806104
1392 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد شاد مارال 9203864
1377 مهندسی برق - قدرت کارشناسی شاد مند مهدی 7701553

1 2 3 ... 117 بعدی