'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ش


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8907134 محسن شائیان
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8806134 فاطمه شاپوری
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد 9203864 مارال شاد
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8806104 زهرا شاد
مهندسی عمران - آب کارشناسی 7602873 نوید شاد
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصصی 8309886 روزبه شاد
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 8008574 روزبه شاد
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 7502613 روزبه شاد
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 8804804 سیدمهدی شاد
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 7701553 مهدی شاد مند

1 2 3 ... 104 بعدی