دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1371 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد صائب آرمین 7103114
1385 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد صائمیان بهنام 8503334
1386 مهندسی عمران - عمران کارشناسی صائمیان پیمان 8606363
1373 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد صابر مهدی 7304934
1378 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی صابر لتیباری مجید 7805163
1388 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد صابرحسینی سیده شیرین 8805444
1389 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد صابرقدیم وحید 8903284
1389 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی صابرلتیباری بنفشه 8910883
1371 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی صابری جلال 7100333
1375 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی صابری نفیسه 7501033

1 2 3 ... 83 بعدی