'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'س


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد 7506234 رشید سائلی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8203373 سیاوش ساجدی
مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد 9203514 سجاد ساجدی زاده
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 8101613 سالار ساجدی طویقون
مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد 9104584 داود ساجدی کنگرلوئی
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 8204693 مهدی ساجدی کیا
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد 8604274 آزاده ساجدین
فیزیک کارشناسی 8005533 مارال ساحل گزین
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 9104594 محمدرضا ساحل گزین
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 8701023 محمدرضا ساحل گزین

1 2 3 ... 103 بعدی