'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ر


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی پزشکی _بیوالکتریک کارشناسی ارشد 8700874 مینا رئوف
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی 8304503 کامیار رئوفی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 8306704 آرمان رئوفی
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 8101583 رضا رئوفیان نائینی
مهندسی مکانیک-سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد 8108884 سید شهاب الدین رئیس زاده ضیابری
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی 8003803 میرسهند رئیس زاده لنگرودی
ریاضی کاربردی کارشناسی 8701533 مروارید رئیسی
مهندسی برق دکتری تخصصی 8701016 نیما رئیسی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 8508413 ارد رئیسی
مهندسی برق - قدرت کارشناسی 8508683 مهدی رئیسی

1 2 3 ... 136 بعدی