دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی پائین شهری حمید 8610373
1377 مهندسی عمران - آب کارشناسی پابوسی یاغکله فرهاد 7702833
1387 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد پاپری بهناز 8700084
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی پاتیمار سعید 6902583
1379 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پاچناری زهرا 7903493
1383 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد پاچناری محمدحسن 8309134
1390 مهندسی هوافضا دکتری تخصیصی پاچناری محمدحسن 9023186
1383 مهندسی عمران - عمران کارشناسی پاچیده وحید 8301863
1394 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد پاداش پور سامان 9402734
1390 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد پادیاب آزاده 9001694

1 2 3 ... 62 بعدی