'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'پ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی مکانیک کارشناسی 8610373 حمید پائین شهری
مهندسی عمران - آب کارشناسی 7702833 فرهاد پابوسی یاغکله
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 8700084 بهناز پاپری
مهندسی عمران - آب کارشناسی 6902583 سعید پاتیمار
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 7903493 زهرا پاچناری
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8301863 وحید پاچیده
شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد 9001694 ازاده پادیاب
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6504623 علیرضا پارس فر
فیزیک کارشناسی 8507153 مرضیه پارسا
مدیریت MBA /آموزش محور کارشناسی ارشد 9101674 پیمان پارسا

1 2 3 ... 55 بعدی