دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1386 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد نائبی لیلا 8603694
1389 مهندسی برق دکتری تخصیصی نائینی وحید 8919486
1384 مهندسی برق - کنترل کارشناسی نائینی زاده لباف حسین 8411043
1378 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی نابت فرهاد 7802463
1370 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ناجی مسعود 7002713
1370 شیمی کاربردی کارشناسی ناجی بدیع 7003873
1373 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ناجی مهدی 7300463
1374 فیزیک کارشناسی ناجی هادی 7403993
1390 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد ناجی الماسی سروش 9008814
1389 مهندسی مکانیک کارشناسی ناجی رفعت حمیدرضا 8913583

1 2 3 ... 131 بعدی