دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی مؤذنی فریدالدین 9218403
1376 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی ماپار رضا 7604743
1380 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ماپار مختار 8002463
1380 مهندسی عمران - عمران کارشناسی ماپار اسماء 8002973
1368 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ماجدی امیرحامد 6802223
1384 فیزیک گرایش هسته ای کاربردی کارشناسی ارشد ماجدی سعید 8404084
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی مارابی فرهاد 7704903
1370 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی مارالانی محمدرضا 7003453
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی مارینی امیر 8410273
1378 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی مازندرانی امیر 7805293

1 2 3 ... 336 بعدی