'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'خ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
ریاضیات و کاربردها کارشناسی 8909213 یاسمین خائفی
شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد 8307234 ایمان خاتم
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 7801263 میر آیدین خاتم نژاد پاکزاد
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8102903 آرش خاتم نژاد پاکزاد
شیمی کاربردی کارشناسی 7403543 غلامرضا خاتمی
مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد 9003074 سیدحامد خاتمی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8806484 سیدحمید خاتمی
مهندسی عمران - آب کارشناسی 6604033 ابوالحسن خاتمی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 6803673 سیدداراب خاتمی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6505333 جواد خاتمی بیدگلی

1 2 3 ... 76 بعدی