دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1389 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد کاخانی نفیسه 8917004
1384 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کارائی گلناز 8414193
1363 مهندسی برق - قدرت کارشناسی کاراموزراوری محمدحسین 6300013
1388 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد کاربخش راوری محسن 8801774
1381 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد کاربر علیرضا 8108344
1387 مهندسی مکانیک کارشناسی کارتوزیان نوید 8703873
1391 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد کارتوزیان نوید 9107494
1373 مهندسی عمران - عمران کارشناسی کارخانه نعمت اله 7302243
1389 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد کارخانه نیما 8905254
1389 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد کارخانه ساجده 8917854

قبلی 1 2 3 4 ... 114 بعدی