دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1367 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی کابوسی قنبرعلی 6702473
1372 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد کاتب پیمان 7204024
1380 ریاضی محض کارشناسی کاتبی سیده نسیبه 8006273
1390 مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد کاتبی میلاد 9006984
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کاتبی زکی نگار 6602543
1367 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کاتبیان طبری داود 6700263
1391 فیزیک گرایش حالت جامد/آموزش محور کارشناسی ارشد کاتوزی سیدمحمد 9107484
1386 مهندسی هوافضا کارشناسی کاتوزیان هدیه 8606783
1369 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کاجی حسین 6900513
1388 مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد کاچار حامد 8807134

قبلی 1 2 3 ... 114 بعدی