دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1380 مهندسی برق - کنترل کارشناسی کیانی فر رضوان 8001943
1383 فیزیک کارشناسی کیانی فیض آبادی مرضیه 8303613
1380 مهندسی هوافضا-آیرودینامیک کارشناسی ارشد کیانی ماوی حسن 8009544
1391 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد کیانی مقدم علیرضا 9107974
1377 ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد کیانی نژاد حمید رضا 7707994
1393 مهندسی برق - قدرت گرایش سیستم های قدرت وفشارقوی/آموزش محور کارشناسی ارشد کیانی هرچگانی هاشم 9309364
1393 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد کیانیان یاسمن 9309374
1382 مهندسی عمران - عمران کارشناسی کیانیان مرتضی 8203583
1383 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد کیانیان مهدی 8308154
1386 مهندسی هوافضا کارشناسی کیانیان فر مجید 8600253

قبلی 1 ... 107 108 109 ... 112 بعدی