دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1367 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی کیایی سیدعباس 6704983
1371 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی کیایی اکرم السادات 7100413
1373 فیزیک کارشناسی کیایی قدیمی سیده مامک 7303393
1394 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد کارشناسی ارشد کیخسروانی پردیس 9410564
1391 مهندسی عمران - عمران کارشناسی کیشانی فراهانی فتانه 9117483
1386 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل و ارتعاشات کارشناسی ارشد کیماسی خلجی علی 8605424
1388 مهندسی مکانیک دکتری تخصیصی کیماسی خلجی علی 8807876
1384 فیزیک کارشناسی کیمیائی اسدی فائزه 8410153
1384 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی کیمیاقلم فرشاد 8410163
1389 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد کیمیاقلم فرشاد 8902864

قبلی 1 ... 107 108 109 ... 111 بعدی