دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1393 مهندسی مالی/آموزش محور کارشناسی ارشد کیانی سیما 9326464
1392 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد کیانی محمدرضا 9206034
1393 مهندسی مکانیک-ساخت وتولید کارشناسی ارشد کیانی پژمان 9324404
1390 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد کیانی اعظم 9007294
1390 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد کیانی عباس 9007304
1390 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد کیانی لاله 9007314
1390 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی کیانی کامران 9015053
1387 مهندسی عمران - عمران کارشناسی کیانی هومن 8700423
1388 مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی/آموزش محور کارشناسی ارشد کیانی فاطمه 8805634
1366 مهندسی عمران - آب کارشناسی کیانی میترا 6604223

قبلی 1 ... 107 108 109 ... 114 بعدی