دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1368 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی کابلی مهدی 6802123
1373 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد کابلی مهدی 7304154
1376 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی کابلی محسن 7602093
1380 مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد کابلی محسن 8007314
1382 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کابلی ثمینه 8207033
1382 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی کابلی سعیده 8207043
1386 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد کابلی سعیده 8604724
1387 مهندسی برق دکتری تخصیصی کابلی محسن 8700286
1388 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی کابلی چلمردی مازیار 8815203
1385 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد کابلی زاده مصطفی 8504604

1 2 3 ... 114 بعدی