'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ک


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی برق دکتری تخصصی 8700286 محسن کابلی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 7304154 مهدی کابلی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 6802123 مهدی کابلی
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 7602093 محسن کابلی
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج کارشناسی ارشد 8007314 محسن کابلی
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی 8207033 ثمینه کابلی
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی 8207043 سعیده کابلی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 8604724 سعیده کابلی
مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی 8815203 مازیار کابلی چلمردی
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد 8504604 مصطفی کابلی زاده

1 2 3 ... 103 بعدی