دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی جابرانصاری شقایق 8706103
1386 فیزیک کارشناسی جابرمرادی محسن 8609113
1380 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد جابری آرزو 8008094
1383 شیمی- الکترو شیمی دکتری تخصیصی جابری آرزو 8309636
1385 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد جابری فاطمه 8501374
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی جابری امیر 8600643
1392 مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد جابری امیر 9201634
1386 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی جابری زاده علی 8611523
1393 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد جابری شفیع میلاد 9303664
1392 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد جابری مله خان منیر 9201644

1 2 3 ... 82 بعدی