'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ج


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 8706103 شقایق جابرانصاری
فیزیک کارشناسی 8609113 محسن جابرمرادی
شیمی- الکترو شیمی دکتری تخصصی 8309636 آرزو جابری
شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد 8501374 فاطمه جابری
شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد 8008094 آرزو جابری
مهندسی عمران - زلزله/آموزش محور کارشناسی ارشد 9201634 امیر جابری
مهندسی مکانیک کارشناسی 8600643 امیر جابری
مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی 8611523 علی جابری زاده
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد 9201644 منیر جابری مله خان
مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد 8308224 بهنام جابری نسب

1 2 3 ... 70 بعدی