دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 شیمی کاربردی کارشناسی حاتانیان دبورا 8703503
1373 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد حاتم چوری یعقوب 7304614
1389 شیمی کاربردی کارشناسی حاتم خان مرضیه 8908913
1394 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد حاتم خان مرضیه 9403744
1382 ریاضی کاربردی کارشناسی حاتم خانی رضا 8211493
1394 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد حاتم زاده نرگس 9403754
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی حاتم لی سیدمیلاد 9213923
1390 مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد حاتم نیا سجاد 9002634
1365 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی حاتمی داریوش 6503923
1367 مهندسی عمران - آب کارشناسی حاتمی محمد 6702773

1 2 3 ... 140 بعدی