دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1383 مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد هاتف محمد حسین 8308104
1384 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی کارشناسی ارشد هادوی وحید 8400864
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی هادوی شیدا 8511853
1388 مهندسی برق - کنترل کارشناسی هادوی محمد 8811993
1390 مهندسی مکانیک کارشناسی هادوی محمد 9016243
1388 مهندسی مکانیک کارشناسی هادویان ساجده 8819483
1369 مهندسی عمران - عمران کارشناسی هادی اصغر 6904273
1371 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی هادی علی اصغر 7100473
1376 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد هادی علی اصغر 7606774
1390 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی هادی شهاب الدین 9016253

1 2 3 ... 38 بعدی